Program je navržen tak, aby jej mohli rychle začít využívat i lidé kteří nejsou počítačovými experty, ale zárověň poskytoval všechny běžně potřebné funkce pro evidenci a vyhodnocení docházky. Jedná se jednouživatelský program pro běžné počítače s operačním systémem Microsoft Windows. Pro detailnější seznámení s možnostmi programu se můžete podívat do uživatelské příručky. Pro seznámení s uživatelským prostředím programu nabízíme několik obrázků obrazovky (kliknutím na obrázek si jej můžete zvětšit).

Denní přehled docházky

Denní přehled docházky dává uživateli přehlednou informaci o odpracované době každého zaměstnance v konkrétním dni.

 • grafické znázornění odpracovaného úseku, takže lze jednoduše zjistit pozdní příchody a předčasné odchody zaměstnance
 • barevné odlišení úseku práce a úseku přerušení
 • přehledné zobrazení časů denního fondu pracovní doby, odpracované doby a denního salda (přesčasů) u každého zaměstnance
 • záporné saldo (chybějící hodiny) jsou zvýrazněny tučným formátem časového údaje
 • kliknutím do kterékoliv buňky v tabulce se v bočním panelu v pravé části tabulky zobrazí detail dne s časovými hodnotami průchodů zaměstnance ve zvoleném dni. Boční panel lze zobrazit/skrýt
 • barevný tisk zobrazené tabulky včetně grafického zobrazení úseků
 • export zobrazené tabulky do formátu csv, html, jpg, MS Excel
 • jednoduché listování v denních přehledech pomocí šipek pro zobrazení požadovaného dne nebo výběr požadovaného dne v kalendáři

Seznam zaměstnanců

K přehlednému zobrazení seznamu zaměstnanců evidovaných v systému, vybraných parametrů a osobních údajů každého z nich slouží Seznam osob.

 • jednoduché přidávání a odebírání zobrazených sloupců, čímž si uživatel zobrazí jen požadované informace o zaměstnancích
 • možnost měnit pořadí jednotlivých sloupců což znamená, že si uživatel může nastavit pořadí jednotlivých sloupců a tím i odpovídajících informací podle důležitosti
 • třídění záznamů dle zvoleného sloupce vzestupně/sestupně (například dle osobního čísla, příjmení atp.), takže lze setřídit zaměstnance například abecedně podle příjmení
 • filtr dle znaku, což znamená například vyhledání konkrétního zaměstnance zapsáním několika počátečních písmen příjmení
 • tisk Seznamu osob v takovém rozsahu a s takovými informacemi, které se uživateli zobrazují na monitoru. Jestliže si odfiltruje jen nějakou skupinu zaměstnanců, vytiskne se jen ta skupina, která je zobrazena na monitoru.
 • export Seznamu osob do formátu txt, csv, html, MSExcell a možnost nastavení vlastností exportovaného souboru prostřednictvím průvodce exportu (např.pro MS Excel lze nastavovat šířku jednotlivých sloupců, hlavičku a patičku, názvy jednotlivých sloupců a jejich šířku, styl a velikost písma obsahu jednotlivých buněk, barvu jednotlivých sloupců)

Měsíční přehled docházky

V Měsíční přehledu docházky jsou přehledně uvedeny informace o odpracované době a saldu (přesčasech) všech zaměstnanců v každém dni v měsíci a úhrnné hodnoty za měsíc.

 • přehled o fondu pracovní doby, odpracované době, saldu (přesčasech) všech zaměstnanců za každý den za celý měsíc
 • přehled o fondu pracovní doby, odpracované době, saldu (přesčasech) všech zaměstnanců úhrnně za celý měsíc
 • denní odpracovaná doba menší než je denní FPD jsou zvýrazněny tučným formátem časového údaje
 • kliknutím na buňku s časovou hodnotou odpracované doby, salda nebo FPD se v bočním panelu v pravé části tabulky zobrazí detail dne s hodnotami průchodů zaměstnance ve zvoleném dnu. Boční panel lze zobrazit/skrýt
 • export zobrazené tabulky do formátu csv, html, jpg, MS Excel

Docházkový list

Docházkový list slouží k přehlednému zobrazení jednotlivých úseků práce nebo přerušení zaměstnance v rámci dne v měsíci a k provádění ručních změn (doplnění chybějících průchodů a úseků).

 • přehledné znázornění jednotlivých úseků práce a přerušení v rámci dne v celém měsíci
 • barevné odlišení úseku práce a úseku přerušení
 • přehledné zobrazení časů denního fondu pracovní doby, odpracované doby a denního salda (přesčasů) pro každý den v měsíci
 • nestandardní stavy – například neoznačené průchody nebo neoznačené úseky jsou v řádku zvýrazněny vykřičníkem
 • barevné odlišení průchodů vytvořených na snímači (černá barva) od průchodů vložených uživatelem (modrá barva)
 • možnost ručního vložení časového údaje chybějících průchodů nebo celých úseků, oprava časových údajů průchodů, ruční oprava výsledných denních hodnot odpracované doby a salda
 • provedení přepočtu docházkového listu kdykoliv v průběhu provádění ručních změn a tím pádem aktualizace stavu odpracované doby a salda (přesčasů)
 • jednoduché listování pomocí šipek pro zobrazení požadovaného měsíce a osoby
 • tisková sestava docházkového listu s hodnotami časových údajů tak, jak jsou zobrazeny na monitoru
 • export zobrazeného docházkového listu do formátu csv, html, jpg, MS Excel

Nastavení vlastních přerušení pracovní doby

Systém umožňuje uživateli nadefinovat libovolné vlastní přerušení a současně tomuto přerušení přidělit klávesu snímače.

 • uživatel si může nadefinovat libovolné množství přerušení, přerušení nemusí být spárováno s klávesnicí snímače, tím pádem bude vkládáno jen ruční editací docházkového listu
 • přerušení může uživatel přiřadit jakoukoliv klávesu kliknutím na odpovídající symbol na obrázku snímače ( viz obrázek )
 • obsazené klávesy jsou na obrázku snímače odlišeny šedou barvou, neobsazené modrou barvou
 • najetím kurzoru na obsazenou klávesu na obrázku snímače se zobrazí bublina s názvem přerušení, které bylo klávese přiřazeno

Nastavení libovolného úvazku pro kterýkoliv den v týdnu

Systém umožňuje jednoduché nastavení denního úvazku dokonce i odlišného pro kterýkoliv den v týdnu.

 • jestliže je délka denního úvazku stejná pro všechny dny v týdnu je možné jej nastavit centrálně na jediném místě systému pro všechny městnance nebo individuálně každému zaměstnanci (v případě odchylky)
 • je také možné nastavit jinou délku úvazku pro kterýkoliv den v týdnu a to opět centrálně pro všechny zaměstnance nebo individuálně každému zaměstnanci dle jeho pracovního režimu
 • délku denního úvazku lze editovat pro kterýkoliv den a zaměstnance přímo v docházkovém listu
  

Zaokrouhlování časových úseků

Díky zaokrouhlování lze získat údaje o odpracované době např. s přesností na půlhodiny

Docházkový list před zaokrouhlením

Docházkový list po zaokrouhlení
 

Zaokrouhlováním úseků je myšlena automatická úprava délky časového úseku. Ve výchozím nastavení systém, spočítá délky úseků (například odpracované doby) s přesností na minuty. Řadu firem však nezajímá skutečnost, že zaměstnanec odpracoval např. 8 hodin a 18 minut, ale chce mít výslednou odpracovanou dobu zaokrouhlenu na „čtvrthodiny“ nebo „půlhodiny“.
Zaokrouhlení přispívá nejen k „líbivějším“ výsledkům časových hodnot, ale dají se s jeho pomocí také elimitovat drobné přesčasy.

Ignorování  přesčasů

Ignorování přesčasů slouží k eliminaci přesčasových hodin, které ve skutečnosti za přesčasy nejsou považovány

 

Ignorování se týká denního přesčasu. Zaměstnanci přichází do zaměstnání o něco dříve před začátkem směny a odchází v určitém časovém intervalu po ukončení směny. Tyto časy vytvoří v měsíci přesčasové hodiny, které ve skutečnosti za přesčas nejsou považovány. Definováním časového intervalu ignorace je možné elimninovat denní přesčas do délky tohoto intervalu.

Docházkový list před ignorováním přesčasu
Docházkový list po nastavení intervalu ignorování 30 min